Arvode

Arvodet för Lextera’s juridiska tjänster bestäms utgående från den tid som går åt till att sköta ett visst uppdrag.
De kostnader som uppstår till följd av denna tidsdebitering kan täckas antingen helt eller delvis av kundens rättsskyddsförsäkring eller bekostas av statliga medel om du som kund anses vara berättigad till att få rättshjälp.

 

Debiteringen per timme är 248 euro (inklusive moms 24 %).

I det fall möten önskas på andra platser än Strandgatan (Vasa) eller Rådhusgatan (Jakobstad) debiterar vi hälften av vår normala timdebitering för restid och kilometerersättning enligt gällande föreskrifter från Skatteförvaltningen med tillägg för moms.