Det här är Lextera Law Ab Oy:s dataskyddsbeskrivning. Det här dokumentet är uppgjort 2.9.2019 och den senaste uppdateringen har gjorts 2.7.2020.

Dataskyddsbeskrivningen behandlar hur Lextera Law samlar, lagrar, behandlar och skyddar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Lextera Law Ab Oy
Rantalinna, Strandgatan 100
65100 Vasa
FO-nummer: 3013007-6

Kontaktperson: Vicehäradshövding, ekonom Anne Lindgren-Slotte
Telefonnummer: 050 344 7758
E-post: info@lextera.fi

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter och grund

Lextera Law hanterar och sparar personuppgifter endast i den omfattning det behövs för administrativa åtgärder, för utförande av uppdrag (inklusive åtgärder innan ett uppdrag antas) samt för uppfyllande av lagstadgade krav, till exempel i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom att anlita oss har ni samtyckt till att vi samlar in, lagrar, behandlar och använder era (den registrerades) personuppgifter.

Personuppgiftsinnehållet i registret

De personuppgifter som samlas in i syfte att kunna genomföra uppdraget är till exempel:

  • Namn
  • Personbeteckning
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Kopia av ID-handling
  • Uppgifter om motparten
  • Uppgifter om fysisk(a) person(er) som agerar i egenskap av kontaktperson(er) för juridisk person
  • Uppgifter om ursprung för tillgångar i affärstransaktioner
  • Uppgifter om kunden och kundens närståendes eventuella politiskt utsatta ställning

Personuppgifternas lagring och skydd

Vissa personuppgifter lagras i fysisk form, medan andra personuppgifter lagras i elektronisk form. Uppdragsavtal ingås med varje kund, och i samband med det samlas nödvändiga uppgifter in för uppdraget och införs i mappar. Efter slutfört uppdrag ombesörjer Lextera Law att uppgifterna arkiveras i åtminstone tio år. Efter denna tidsperiod förstörs uppgifterna på ett säkert sätt. Arkivet är försett med en innehållsförteckning över dess innehåll och arkivet hålls låst. Nyckel innehas enbart av VH, EM Lindgren-Slotte.

De digitalt lagrade och behandlade personuppgifterna återfinns i databaser som är skyddade med hjälp av brandmur, lösenord och andra tekniska hjälpmedel.

Genom vidtagande av organisatoriska och tekniska åtgärder säkerställer vi att dina uppgifter är trygga till alla delar, skyddade från obehörig behandling och inte förstörs, raderas, ändras eller olovligen överförs.

Personuppgifter bevaras i faktureringsprogrammet CSI.

CSI Helsinki Oy

FO-nummer: 1826556-9

Vilhelmsbergsgatan 11 C

00500 Helsingfors

Efter slutfört uppdrag sparas de personuppgifter som lagrats i nämnda faktureringsprogram i ett kundregister i syfte att förhindra jävssituationer framöver. Detta faktureringsprogram ansvarar för att personuppgifterna skyddas och förbinder sig till konfidentiell behandling av uppgifter.

Överföring av personuppgifter

Inga personuppgifter överförs till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överhuvudtaget överför inte Lextera Law personuppgifter till utomstående förutom i den mån det är nödvändigt för att utföra uppdraget i fråga.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade i vårt register angående den registrerades egen person. Den registrerade har rätt att veta grunden och syftet för lagringen. Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som har registrerats om honom eller henne. På den registrerades begäran korrigerar, avlägsnar eller kompletterar vi personuppgifter som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med avseende på behandlingens syfte.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du och vi inledningsvis kan föra en dialog och att det finns möjlighet att reda ut saken. I Finland är dataombudsmannens byrå den övervakande myndigheten. Du kan givetvis också kontakta denna myndighet direkt.

Cookies

På vår webbplats används cookies. Cookies är små datafiler som lagras till din dator när du ansluter till en webbplats. Cookies känner igen din dator, pekplatta eller mobilenhet när du kommer till webbplatsen och på detta sätt förbättrar cookies webbplatsupplevelsen.

På Lextera Law används ett system som använder cookies. Med hjälp av detta system kan vi till exempel se hur många som besöker våra hemsidor och på vilket sätt. Genom denna information kan vi i vår tur utveckla och effektivera hemsidorna.

Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna för din webbläsare så att du meddelas varje gång cookies sänds till din dator, pekplatta eller mobilenhet. Alternativt kan du helt och hållet förhindra cookies.

I det fall att du förhindrar eller på annat sätt begränsar tillgången till cookies kan det hända att vissa funktioner på våra hemsidor inte fungerar korrekt.

Kontakt

Förfrågningar som gäller denna dataskyddsbeskrivning kan sändas till den person som nämns i början av detta dokument.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700

Registratorskontor: 029 566 6768

E-post: tietosuoja@om.f